Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Công Trình

Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Công Trình

 CHUNG CHI HANH NGHE XAY DUNG
1. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ:
Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng, có kinh nghiệm trong công tác thiết kế tối thiểu 5 năm và đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
2. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ BAO GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH SAU:
- Chứng chỉ thiết kế kiến trúc công trình;
- Chứng chỉ thiết kế quy hoạch công trình;
- Chứng chỉ thiết kế nội ngoại thất công trình;
- bằng tốt nghiệp đại học;
- chứng minh thư nhân dân 2 mặt;
- ảnh 3x4;
- Bản kê khai kinh nghiệp quá trình tham gia hoạt động xây dựng;
- Hotline: 0924.777.780
- Email: chungchixaydung.rdc@gmail.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment