Archive for 2018

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ HÀN

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀN   3G,  6G MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Thái độ nghề nhiệp. + Chấp hành chủ trương...
Chi tiết