banner vien nuce 1
banner vien nuce 3

Tin tức

Mẫu đơn xin chứng chỉ hành nghề hoạt động XD (Mẫu mới nhất)
Mẫu đơn xin chứng chỉ hành nghề hoạt động XD (Mẫu mới nhất)

Bạn đang làm hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng I, Hạng II, Hạng III , Bạn đang cần tìm mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng mới nhất? Dưới đây Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  mẫu số 01 phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP. M ẫ u số 01 CỘNG H ÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  l ập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ........... ,  ngày … th á ng… . n ăm … ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền). 1. Họ và tê n  (1) :  ………………………………………………………………………….. 2. Ngày, tháng, năm sinh:  …………………………………………………………….. 3. Quốc tịch:  ……………………………………………………………………………… 4. Số Chứng minh thư nhân dân/H ộ c hiếu/CCCD:  ………………………….  Ngày c ấ p: …………… , Nơi cấp …………………………….. 5. Địa ch ỉ  thường trú:  …………………………………………………………………… 6. Số điện thoại:  …………………………………..  Địa chỉ Ema il: …………………… 7. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………. 8. Trình độ chuyên môn ( ghi rõ chuyên ngành hệ đào tạo ):  ……